Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Toepassing van deze voorwaarden

1.1. De verkoper is de bvba Bubbels Baby, statutair gevestigd Koningin Astridlaan, 59, 999O Maldegem, tel & fax O50/68.81.86, e‐mail, [email protected], ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0844.241.280

1.2. De koper wordt gedefinieerd als de vennootschap of de persoon die de producten van de verkoper verkrijgt door uitdrukkelijk in te stemmen met de offerte die door de verkoper is uitgebracht of ten gevolge van de bestelbevestiging die de verkoper aan hem of haar verstrekt.

1.3. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en op elke verkoopovereenkomst die door de verkoper wordt gesloten. Ze worden bij alle documenten gevoegd die door de verkoper worden verstrekt.

1.4. Alle andere algemene en bijzondere voorwaarden van de koper die niet schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard, worden door deze algemene verkoopvoorwaarden uitgesloten.

1.5. De koper erkent dat de verplichtingen die ontstaan uit de overeenkomst die met deze voorwaarden samenhangt, hoofdzakelijk ontstaan en/of nagekomen worden op de plaats waar de verkoper statutair is gevestigd.

Bestelling

2.1. Offertes zijn geldig zolang de voorraad strekt.  Nederlands, Frans en Engels zijn de enige talen die voor de opstelling en uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Prijs en betaling

3.1. De prijs is die welke in de offerte of de aanvaarding van de bestelling door de verkoper is vastgesteld.

3.2. De facturen die door de verkoper worden uitgeschreven, moeten binnen de 30 dagen na verzending op de statutaire zetel van de verkoper of op zijn bankrekening in euro worden betaald. 3.3. Elk bezwaar tegen een factuur moet uiterlijk binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur ter kennis van de verkoper worden gebracht, anders kan het bezwaar niet in aanmerking worden genomen.

3.4. Als een factuur niet binnen de termijn van 30 dagen wordt betaald, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een wettelijke rente van 1,5 % per maand vanaf de vervaldag aan de verkoper verschuldigd, onverminderd alle afzonderlijke schade die de verkoper heeft geleden.

3.5. Als de termijn van 30 dagen niet wordt nageleefd door de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor de uitvoering van de andere lopende bestellingen op te schorten, totdat de verschuldigde bedragen volledig zijn betaald. Levering

4.1. De koper draagt de transportkosten en de risico’s behorende bij de producten, zodra deze in bezit worden genomen.

4.2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een eventuele leveringstermijn alleen ter informatie wordt gegeven.

http://ec.europa.eu/odr/  -  [email protected]